บริษัท เจริญถาวรซัพพลาย จำกัด  ให้บริการและจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพราคายุติธรรม
    เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆโดยมีสินค้าจำพวก สารให้ความหวาน,วัตถุปรุงแต่งอาหาร,
    เคมีภัณฑ์,สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร,ยา,เคมี,เครื่องดื่ม,ผลไม้อบแห้ง,เครื่องสำอาง,เครื่องปรุงรสแต่ง
    กลิ่นรสสีและเคมีภัณพ์ต่างๆ 

 
       
        โดยแบ่งกล่มผลิตภัณฑ์ออกได้เป็นดังนี้  
       
   

                    Sweetener,Acid,Antioxidant,Baking Agent,Color,Egg,Flavour and 
    Enhancer,Gum,Stabillzer,Gelating agent,Preservative,Milk product,Phosphates,
    Starch,Stabilzer&Gelling agent,Yeast,Miscellaneous,

 
       
                        บริษัทฯมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมสนับสนุนตลอดจนช่วยลูกค้า
    ลดต้นทุนในการผลิตโดยจำหน่ายสินค้ามีคุณภาพและราคาที่ไม่สูงจนเกินไปเพื่อลูกค้าสามารถที่จะแข่ง
    ขันด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศได้
 
Current Pageid = 2