บริษัท เจริญถาวรซัพพลาย จำกัด  ให้บริการและจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพราคายุติธรรมเพื่อใช้ใน
การผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆโดยมีสินค้าจำพวก สารให้ความหวาน,วัตถุปรุงแต่งอาหาร,เคมีภัณฑ์,สำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร,ยา,เคมี,เครื่องดื่ม,ผลไม้อบแห้ง,เครื่องสำอาง,เครื่องปรุงรสแต่งกลิ่นรสสีและเคมีภัณพ์ต่างๆ
   
      

โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น

                                        
            Sweetener,Acid,Antioxidant,Baking Agent,Color,Egg,Flavour and Enhancer,Gum,Stabillzer,Gelating agent,Preservative,Milk product,Phosphates,
Starch,Stabilzer & Gelling agent,Yeast,Miscellaneous            บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนตลอดจน
ช่วยลูกค้าลดต้นทุนในการผลิต โดยจำหน่ายสินค้ามีคุณภาพ และราคาที่ไม่สูงจนเกินไป เพื่อลูกค้าสามารถที่จะแข่งขันด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศได้

       
Current Pageid = 1